German tries to wear shorts like shirt – video – EpidemicFun.com